Επενδυτές

Διεθνείς επενδυτές που επιδιώκουν να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες
κάνοντας μια χρηματοδοτική συνεισφορά, συνήθως με τη μορφή επένδυσης σε ακίνητα.