Khoản đầu tư EB-5 là gì?

Hiện nay có hai cách để nhà đầu tư nước ngoài có được visa EB-5. Cách thứ nhất là đầu tư vàomột doanh nghiệp thương mại dưới danh nghĩa đối tác chung, đối tác giới hạn, chủ sở hữu, cổ đông, hoặc các cơ cấu kinh doanh tư nhân/cộng đồng khác. Phần lớn các nhà đầu tư EB-5 quyết định đầu tư vào Trung tâm vùng được chỉ định. Các trung tâm này được chỉ định bởi Sở di trú Mỹ để quản lý các dự án đầu tư EB-5 và chịu trách nhiệm tuân theo quy định cho chương trình EB-5 của Sở di trú Mỹ. Trung tâm vùng được chỉ định cũng không phải tuân theo các quy định khắt khe áp dụng cho các khoản đầu tư trực tiếp. Ví dụ, Trung tâm vùng được chỉ định có thể phân tích và xác nhận việc tạo công ăn việc làm với các mô hình kinh tế không phân biệt công việc bán thời gian hay toàn thời gian, thay vì chỉ xác nhận hồ sơ biên chế. Ngoài ra, các Trung tâm vùng được chỉ định có thể tính các công việc gián tiếp được tạo ra bởi dự án vào yêu cầu “tạo công việc". Đây là những công việc không nằm trong chương trình Doanh nghiệp thương mại mới, nhưng là kết quả của khoản đầu tư EB-5 vào chương trình này. Điều này có nghia là các nguồn đầu tư vào Trung tâm vùng được chỉ định thường có những cơ chế để sắp xếp các khoản nợ và bao gồm nhiều bên liên quan.

 

Ưu thế của các khoản đầu tư vào Trung tâm vùng được chỉ định là gì?

Vì trung tâm vùng được chỉ định phải tuân theo quy định của Sở di trú Mý, nhà đầu tư không cần phải trực tiếp tham gia vào dự án. Điều này hợp với những nhà đầu tư không muốn chịu trách nhiệm trực tiếp việc quản lý các khoản đầu tư. Dù lãi suất từ các dự án này thấp hơn, sự quản lý chuyên nghiệp sẽ đảm bảo dự án đạt các yêu cầu cho EB-5, và nhà đầu tư không cần lo lắng về việc khoản đầu tư ảnh hưởng đến quá trình lấy thẻ xanh. Với trung tâm vùng được chỉ định, việc hoàn thành yêu cầu tạo việc làm không còn khó khăn. Trung tâm vùng được chỉ định chỉ cần gián tiếp tạo thêm việc làm, ví dụ như cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho các dự án EB-5. Khi dự án EB-5 tuyển nhân viên, lương của họ sẽ tăng, kích thích mua sắm, có lợi cho nền kinh tế khu vực, gián tiếp tạo thêm việc làm. Những công việc được tạo thêm này cũng được tính vào yêu cầu tạo việc làm cho visa EB-5.