Yêu cầu chung

Chính phủ Hoa Kỳ ban hành chương trình EB5 để khuyến khích những người nước ngoài đủ tiêu chuẩn đầu tư vào doanh nghiệp Mỹ. Để đổi lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ qua khoản đầu tư vào doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và gia đình có thể thường trú tại Mỹ. Tên chương trình này, EB-5, đến từ diện visa mà nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn - chương trình nhập cư dựa theo việc làm: Ưu đãi thứ 5 (Employment-Based Immigration: Fifth Preference EB-5).

Chương trình EB-5 đã thay đổi nhiều từ khi được tạo ra từ năm 1990. Hiện nay có hai cách để nhà đầu tư nước ngoài có được visa EB-5:

  • Tự đầu tư: Thành lập công ty mới hoàn toàn, mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động, mở công ty con hoặc mở thêm chi nhánh kinh doanh để tạo việc làm. Với diện này, cần đầu tư 01 triệu USD/suất và tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân Mỹ trong vòng 02 năm liên tiếp
  • Đầu tư uỷ thác (gián tiếp): Thông qua Trung tâm vùng được chỉ định, cần đầu tư vào công ty hoặc dự án được sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ với vốn đầu tư 900 ngàn USD/suất.

Lợi thế của việc đầu tư vào Trung tâm vùng được chỉ định

Đầu tư vốn vào Trung tâm vùng được chỉ định có nhiều lợi ích cho những nhà đầu tư nước ngoài muốn có thẻ xanh qua diện EB-5. Một trong số những lợi thế quan trọng nhất là việc có thể tính những công việc trực tiếp và gián tiếp được tạo ra qua nguồn đầu tư vào yêu cầu “tạo việc làm”.

Yêu cầu tạo ra việc làm trực tiếp là khi nguồn đầu tư tạo ra và duy trì ít nhất 10 việc làm toàn thời gian trong khoảng thời gian 2 năm. EB-5 qua Trung tâm vùng được chỉ định không yêu cầu doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài này phải tuyển dụng trực tiếp 10 lao động Mỹ. Thay vào đó, doanh nghiệp này chỉ cần tạp ra 10 việc làm trực tiếp, gián tiếp từ số tiền đầu tư này. Những việc làm gián tiếp này có thể được tạo ra do nguồn vốn chung của tất cả các nhà đầu tư trong dự án, hoặc từ nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp có liên kết với Trung tâm vùng được chỉ định.

Như vậy, nhà đầu tư không cần chứng minh các việc làm là trực tiếp từ doanh nghiệp mới. Trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh việc tạo ra các việc làm được chuyển qua trung tâm vùng được chỉ định. Những trung tầm này cũng sẽ thuê các nhà kinh tế học để phân tích và chứng minh rằng dự án đã giúp tạo ra đủ các việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Mức đầu tư

Số tiền đầu tư yêu cầu của chương trình là 1.8 triệu đô-la Mỹ, và số tiền này giảm xuống còn 900,000 đô-la Mỹ nếu được đầu tư vào vùng nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao (TEA). Hiện nay, hầu hết các cơ hội đầu tư thuộc EB-5 đều năm ở khu vực thất nghiệp cao.